Hakkımızda     |     EN

Bize Ulaşın   (0216) 322 41 70

 

Endüstriyel Gelişim Makaleleri 

 Dr. İlker Güçlü. Yayın Tarihi: 4 Mart 2019

Satış ve Operasyon Planlama Nedir?

Satış ve Operasyon Planlama orta ve uzun vadede öngörülen talep ile sağlanabilecek tedariği dengeleyen, bunu yaparken stratejileri ve karlılığa odaklanan sistematik bir planlama sürecidir.

Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning, IBP) olarak da adlandırılan Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) satış, pazarlama, üretim, planlama, satın alma, lojistik ve finans gibi tüm organizasyonel departmanlarının planlarını birbiri ile entegre eden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda kurumların departmanlar arası koordinasyon, iletişim ve senkronizasyon kabiliyetlerini artırarak pazar dinamiklerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap vermesini sağlar.

 

Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik yolunda kritik planlama süreçleri arasında yer alan S&OP, orta vadeli kurumsal kararların alındığı departmanlar arası planlama platformudur.

S&OP'nin temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 –  Rekabetçiliği artırmaya yönelik, her ay tekrar edilen bir planlama sürecidir.

 –  12-24 aylık, kayan planlama ufkunda (rolling horizon), orta vadeli planlama yapılır.

 –  Kurumun tüm departmanlarını kapsar ve departmanlar arası iletişimi kurumsallaştırır.

 –  Sistematik hazırlıklar, planlama faaliyetleri ve karar alma toplantılarından oluşur.

 –  Kurumsal performansın sürekli şekilde izlenmesine ve iyileştirmeye olanak sağlar.

 

Kurum içinde duvarları yıkmak için öncelikli olarak

Satış ve Operasyon Planlama süreçleri yapılandırılmalıdır.


 

S&OP ile Kurumun Rekabetçiliği Nasıl Artırılır?

Ekonomik koşullar, rekabetçilerin hamleleri, müşterilerin istek ve beklentileri, satış ve pazarlama aktiviteleri, yeni ürünlerin pazara sürülmesi, satın alma, üretim ve lojistik kaynaklı dinamikler, vb. birçok etken kurumun talep-tedarik dengesini kurmasını zorlaştırmaktadır.


S&OP, pazar dinamiklerini tespit etme,

talepleri minimum maliyetle karşılayacak aksiyon alma

ve böylelikle rekabetçiliği artırma sürecidir...


S&OP’nin sağladığı temel rekabet avantajları şu şekilde sıralanabilir:

–  Pazardaki ve müşterilerdeki değişimleri, rakipleri, fırsatları ve tehditleri fark etme kabiliyetlerini geliştirme

–  Talepleri minimum maliyetle karşılayacak planlamayı disiplinli şekilde yapabilme

–  Sürekli iyileştirme için belli kurumsal performans ölçülerini sistematik şekilde takip etme

 

S&OP Süreci Nasıl İşler?

S&OP, her ay tekrar edilen sistematik planlama döngüsüdür. Kurumdan kuruma uygulamada farklılıklar olsa da genel hatlarıyla aşağıdaki aşamalar takip edilir.

 

1. Aşama: Ürün Planlama

2. Aşama: Talep Planlama (Satış Planlama)

3. Aşama: Tedarik Planlama (Operasyon Planlama)

4. Aşama: Finansal Planlama ve Mutabakat

5. Aşama: Yönetim Gözden Geçirmesi


Her bir aşamada farklı fonksiyonel departmanların görevleri ve sorumlulukları vardır. Hiçbir departman sürecin dışında bırakılmayacaktır.

 

Aylık S&OP döngüsü aşağıdaki görselde özetlenmiştir.

 

 

Her bir aşamadaki temel faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Planlama kapsamında neler yapılır?

Ürün ömür döngüleri yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirme ve lansman projelerinin planlaması, ar-ge ve iyileştirme projelerinin planlaması ile projelerin kurumsal planlara entegrasyonu bu aşama ile sağlanır.

Talep Planlama (Satış Planlama) kapsamında neler yapılır?

Satış tahminlerinin üretilmesi, fiyatlandırma öngörülerinin oluşturulması ile satış ve tahmin performans göstergeleri takibi bu aşamada sağlanır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Talep Planlama Nedir? adlı yazımızda ele alınmıştır.

Tedarik Planlama (Operasyon Planlama) kapsamında ne yapılır?

Kritik satın alma, üretim, depo ve lojistik kaynakları kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesi ile talebi karşılayacak planların oluşturulması bu aşama ile sağlanır. Alternatif operasyon planları değerlendirilerek stok (veya birikmiş sipariş) projeksiyonları hazırlanır. Tüm operasyonlara ilişkin performans göstergeleri takibi yapılır.

Finansal Planlama ve Mutabakat kapsamında neler yapılır?

Finansal projeksiyonlar ve riskler, alternatif senaryolar doğrultusunda değerlendirilir. Bütçeden muhtemel sapmalar analiz edilir. Açıkta kalan konular ile üst yönetime sunulacak öneriler bu aşamada belirlenir.

Yönetim Gözden Geçirmesi kapsamında neler yapılır?

Tüm departman planları değerlendirilir, alınan kararlar gözden geçirilir ve onaylanır. Kurumun Satış ve Operasyon Planı belirlenmiş olur. Stratejik hedefler, finansal hedefler ve genel kurumsal performans bu aşamada değerlendirilir.

Öngördüğü faaliyetlerin ve alınan kararların kurumsal performansa ve rekabetçiliğe etkileri düşünüldüğünde,

 

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

şirket yönetmenin yeni biçimidir.

 


 

S&OP yepyeni bir süreç midir?

Üst Yönetim’in stratejik kararları doğrultusunda belirleyeceği atılım planlarının ve koyduğu hedeflerin kurum genelindeki tüm fonksiyonlara yayılımı S&OP süreci ile etkin şekilde sağlanabilmektedir.


Çoğu kurumda S&OP çalışmaları kısmen yapılmaktadır.

Ancak bu çalışmalar S&OP döngüsünde öngörülen

kapsamda ve entegrasyonda olmayabilir...

 

 

Her kurumun S&OP süreci aynı mıdır?

Satış ve Operasyon Planlama'nın kurum içinde hangi sistematikler doğrultusunda uygulanması gerektiği, kurumun üretim stratejileri, ürün özellikleri, üretim ortamının fiziksel yapısı, tedarik zinciri ilişkileri, müşteri talebinin yapısı, özetle pazarda kurumun rekabetçiliğine etki eden tüm unsurlara bağlı olarak farklılık gösterecektir.

S&OP aşamaları, süreç akışı, karar alma mekanizmaları ve yardımcı araçlar kurumdan kuruma değişiklik gösterecektir. Sürecin kurum özelinde nasıl kurgulanması ve işletilmesi gerektiği sürecin kavramsal tasarımında ele alınmalıdır.

 

Optimum Planlama, kurumlara özel Talep Planlama süreçlerini yapılandırma ve ilgili araçları geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

 

 

Red Bull Türkiye
S&OP/DP Projesi, 2022

Makbul Kuruyemiş 
S&OP Projesi, 2021

NIVEA Beiersdorf
S&OP/DP Projesi, 2019

SİKA Türkiye
S&OP Projesi, 2018

ÇİLEK Mobilya
S&OP Projesi, 2017

Talep Planlama süreçlerini yapılandırma ve ilgili araçları geliştirme konusunda sunmakta olduğumuz danışmanlık hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

Satış ve Operasyon Planlama, kurumsal kaynak planlamanın neresindedir?

Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning, ERP) kurumların ana iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve koordine olacak biçimde yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda ana iş süreçleri satış, üretim, tedarik zinciri, satın alma, finans, İK, vb. olarak özetlenebilir.

Satış ve Operasyon Planlama, tedarik zinciri yönetimi kapsamında değerlendirilmelidir. tüm fonksiyonel departmanların planlama faaliyetlerinin orta vadede entegre eden süreçtir.

 

Optimum Planlama 'İş Süreçleri Eğitim ve Öğrenme Modeli'

 

Bu fonksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için, Makale: 'Tedarik Zinciri Yönetiminde Mükemmellik nedir?'

Kurumların öncelikli olarak yapmaları gereken, mevcut tedarik zinciri planlama süreçlerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek, sonrasında da süreçlerini nasıl yapılandırması gerektiğini kurgulamaktır.

 

Optimum Planlama, satış ve operasyon planlama süreçlerinde mükemmellik odaklı eğitimler ile S&OP süreçlerinin kurum bünyesinde yapılandırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Dr. İlker Güçlü   |   Kurucu, Optimum Planlama   |  Özgeçmiş için tıklayınız.

İlk yayınlanma: 4 Mart 2019
Bu yazı, genel bilgi amaçlıdır. Sözü edilenler her kurum için geçerli olmayabilir.

 

 


 

'Satış ve Operasyon Planlama, S&OP/IBP' iş süreçlerine odaklı

Optimum Planlama eğitimleri nelerdir?

Satış ve Operasyon Planlama (S&OP/IBP)

eğitim programı (V2.0TR)

Amaçlar


Hedef Kitle


Kurum bünyesinde Satış ve Operasyon Planlama (S&OP) sürecinin yapılandırılmasına veya mevcut işleyişin iyileştirilmesine katkı sağlayacak bilgi, deneyim ve uygulama örnekleri sunulacaktır.

Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning, IBP) olarak da adlandırılan Satış ve Operasyon Planlama  satış, pazarlama, üretim, planlama, satın alma, lojistik ve finans gibi tüm organizasyonel departmanlarının planlarını birbiri ile entegre eden bir yaklaşımdır.

Departmanlar arası koordinasyon, iletişim ve senkronizasyon kabiliyetlerini artırarak pazar dinamiklerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap vermesini sağlar.

Sunumlar ve katılımcılara basılı halde dağıtılacak tüm eğitim materyali Türkçe'dir.

Detaylar için tıklayınız.

Üst Yönetim (Genel Müdür, GMY'ler, Direktörler, vb.)

Planlama Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Finans, Bütçe Yönetimi

Satış, Pazarlama Yönetimi

Üretim, Fabrika Yönetimi

Arge, Ürge, Ürün Yönetimi

Lojistik, Depo Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

Eğitim İçeriği


 

1. Gün:

Kurumlarda Operasyonel İşleyiş, Planlama ve S&OP/IBP

Talep ile Tedarik Dengesi ve Dengesizliği

Bütçeleme Süreci ile S&OP/IBP Farkları

S&OP/IBP ile Sağlanan Rekabetçilik ve Kazanımlar

 

S&OP/IBP Süreçleri ve Araçları

S&OP Takvimi, Hazırlıklar ve Toplantılar

Görevler ve Sorumluluklar

 

Ürün Planlama (Arge, Ürge, Mühendislik)

Yeni Ürünler ve Rekabete Etkileri

Ürün Geliştirme Süreci ve Ürün Yaşam Döngüleri

Ürün/Proje Planlama Sunumları ve Dashboard'ları

Ürün/Proje Kaynak Planlama Uygulama Çalışması

 

Talep Planlama ve Satış Tahminleme

Tahminlemenin Temel Prensipleri ve Teknikleri

Geçmiş Satışlar, Fiyatlar ve Olaylar Geçmişi

 

 

2. Gün:

Pazar, Rakip ve Talep Varsayımlarının Yönetimi

Talep Planlama Sunumları ve Dashboard'ları

Talep Planlama Uygulama Çalışmaları

 

Tedarik Planlama: Satın Alma, Üretim, Lojistik

Kaynak İhtiyaçları ve Darboğazların Tespiti

Satın Alma, Üretim, Depo ve Lojistik Varsayımları

Tedarik Stratejileri ve Alternatif Senaryolar

Tedarik Planlama Sunumları ve Dashboard'ları

Tedarik Planlama Uygulama Çalışması

 

Finansal Planlama ve Mutabakat Aşaması

Anahtar Maliyet Faktörleri, Finansal Varsayımlar

S&OP/IBP'de Yenilikçi Yaklaşımlar

Finansal Karşılıklar ve Bütçe Fark Analizleri

 

Yönetim Gözden Geçirmesi ve Karar Alma

S&OP’de Optimizasyon Uygulama Çalışması

 


 

Eğitim Seçim Matrisi için tıklayınız.

Eğitim ve danışmanlık talepleriniz için iletişime geçiniz.


 

Kurumsal performansınıza sunabileceğimiz katkılar için,

 

 

 

 

BAŞA DÖN

 

Ana Sayfa

Planlamanın Temel Kavramları

Satış ve Operasyon Planlama ? Talep Planlama nedir ? Üretim Planlama nedir ? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir ? Malzeme Planlama nedir ? Detay Çizelgeleme nedir ? Stok Optimizasyonu nedir ? Lojistik Planlama nedir ? İşgücü Planlama nedir ? Optimizasyon nedir ?

 

Eğitim Programları

Satış ve Operasyon Planlama Talep Planlama ve Satış Tahminleme Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri Satın Alma, Depo ve Stok Yönetimi Rekabet Stratejileri ve Organizasyon Süreç Analizi ve Tasarımı Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama Detay Çizelgeleme Lojistik ve Dağıtım Yönetimi Optimizasyon Teknikleri Sürekli İyileştirme: Kalite Yön., Yalın Üretim İstatistiksel Proses Kontrolü Rekabetçi Ürün Geliştirme Robust Tasarım (Taguchi Metodu) Deneysel Tasarım Operasyon Planlama

Danışmanlık

 

Referanslar

Kurumsal Eğitim Serileri Referans Listesi Katılımcıların Yorumları Eğitimlerden Görseller

 

Duyurular

Açık Eğitim Takvimi Eğitim Ön Kayıt Formu Kuruma Özel Eğitimler e-Bülten KVK Bilgi Metni

 

Hakkımızda

İletişim Bilgileri
 

Copyright © 2023, Optimum Planlama Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarik Zinciri Yönetimi, TZY, Supply Chain Management, SCM, Üretim Planlama ve Kontrol Eğitim Programları, Planlama Eğitimleri, Planlama Nedir?, Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?, Üretim Planlama Nedir?, Talep Planlama Nedir?, Satış ve Operasyon Planlama Nedir, Malzeme Planlama Nedir?, Detay Çizelgeleme Nedir?, Stok yönetimi, Depo ve Lojistik Planlama Nedir, Stok Yönetimi ve Optimizasyonu Nedir, Optimizasyon Nedir?, İşgücü Planlama Nedir?, Üretim Planlama Eğitimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü, Production Planning and Inventory Control, Üretimde Genel Planlama ve Çizelgeleme, Talep Planlama, Demand Planning and Sales Forecasting, Satış Tahmin Teknikleri, Talep Tahmin Teknikleri, Talep Tahminleme Teknikleri, Detay Çizelgeleme, Detailed Scheduling, Atölye Çizelgeleme, Makine Çizelgeleme, Çizelgeleme Eğitimi, Kapasite Planlama Eğitimi, Malzeme Planlama Eğitimi, Ana Üretim, Kapasite ve Malzeme Planlama, Kapasite ve Malzeme Planlama, İşgücü Planlama ve Çizelgeleme, Satış Operasyon Planlama, Satış ve Operasyon Planlama, S&OP, Entegre İş Planlama, IBP, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Kuruma Özel Eğitim, Açık Eğitim,, In-House Training, Public Training, Seminar, Workshop,, Danışmanlık Hizmetleri, Stok Yönetimi, Sevkiyat Planlama, Lojistik Planlama, Dağıtım Planlama, Stok, Depo ve Lojistik Planlama, Optimizasyon Teknikleri, Robust Tasarım, Robust Design, Taguchi Design, Orthogonal Array, Deneysel Tasarım ve Analiz, Design of Experiments, DOE, Design for Manufacture and Assembly, DFMA, DFR, DFX, Rekabetçi Ürün Geliştirme, Product Design and Development, Process Development, Proses Tasarımı, Kalite Mühendisliği, Kalite Evi, House of Quality, Kalite Fonksiyonu Yayılımı, Quality Function Deployment, QFD, EQFD, Kalite Yönetimi, Quality Management, Kalite Kontrol, İstatistiksel Proses Kontrol, İPK, SPC, Rekabet Stratejileri ve Organizasyon, Rekabet ve Dijitalleşme Odaklı Süreç Analizi ve Tasarımı